KATKI FONU

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 2.5.2013
7.5.2021 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 776.297.379,20 TL
Yatırımcı Sayısı: 195.984,00
Birim Pay Değeri: 0,020289 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 0.13
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 75.46
Ortaklık Payları: (%) 13.26
Özel Sektör Tahvili: (%) 2.66
Ters Repo: (%) 1.80
Vadeli Mevduat/Katılım Payı: (%) 3.58
VDMK: (%) 0.73
Banka Bonosu: (%) 2.39

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :
Murat ATAR
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Sema DOLAŞOĞLU
Hüseyin SERT
Fon Denetçisi : Egemen HEPEYİLER
Fon Müdürü : Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi, Hazine müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden ve kira sertifikalarından oluşturulurken, azami yüzde yirmibeşi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik madde 11'de belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST 100 endeksindeki hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ile ters repo ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-100 Endeksi'dir.

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99